DEMANTIJ KADRIJE KOLIĆA: “Hamid Pršeš koristi netačne argumente i proizvoljno tumači pozitivne propise iz njemu željenih razloga”

Povodom teksta “VELIKO ISTRAŽIVANJE “INFORADARA”: Kako su advokat Kolić i premijer Novalić ovladali namjenskom industrijom i napravili veliki biznis” demantij Slobodnoj Bosni koji prenosimo u nastavku poslao je advokat Kadrija Kolić.

 

 

Na Vašem portalu, ste pod naslovom “Veliko istraživanje Info-Radara, kako su advokat Kolić i premijer Novalić vladali namjenskom industrijom i napravili veliki biznis.” prenijeli isti tekst koji je objavio navodni medij INFO RADAR.

 

 

Isti tekst je plod bolesnih konstrukcija i pun laži.

 

U vezi sa pisanjem Hamida Pršeša , dostavio sam izjašnjenje nadležnim, koje izjašnjenje Vam u cjelosti dostavljam u prilogu ovog e-maila.

 

 

Pravo je gospodina Hamida Pršeša, da kao dioničar privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde, sa dioničarskim kapitaloom iznad 5%, predlaže Odluke za Skupštinu društva.

 

 

U vezi istog prijedloga, tačke dnevnog reda, ne bi polemizirao, to je odluka koju na bazi argumenata treba da donese Skupština društva.

 

 

Međutim, gospodin Hamid Pršeš je u prilogu svog prijedloga i zahtjeva iznio niz laži, netačnih navoda i nepotpunih argumenata.

 

 

Potpuno je netačno da je rad privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde sistematski i kontinuirano nezakonit rad, i da je kao posljedica takvog rada došlo do pada prihoda , profitabilnosti, kvaliteta proizvoda i opstrukcija radnika u postojećem stanju.

 

 

Primjedbe koje iznosi Hamid Pršeš su krajnje proizvoljne, zlonamjerne i netačne, sve sa ciljem neosnovane diskreditacije Uprave i članova Nadzornog odbora koji dolaze ispred Vlade F BiH.

 

 

U periodu 2016.godine, do danas, privredno društvo „Unis Ginex“ d.d., je imalo najbolje rezultate u historiji postojanja privrednog društva.

 

 

Do pada prihoda je došlo isključivo zbog zatvaranja Američkog tržišta za proizvođače municije tokom perioda 2018./2019.godine.

 

 

Prema zvaničnom izvještaju AFEMS ( Evropske asocijacije proizvođača oružja i municije ), pad prihoda proizvođača municije i obima proizvodnje istih je između 40 i 50 % u ovim godinama, a pad prihoda privrednog društva „Unis Ginex-a“ d.d. Goražde, u periodu 2018./2019.godina oko 20%.

 

 

Kako je, osnovni proizvod privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., proizvodnja kapisle za pištoljsku i streljačku municiju, to je i isključivi razlog za pad prihoda privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., upravo u plasmanu ovih proizvoda, što je rezultat pada tržišta municije na svjetskom nivou.

 

 

A, konstanto imamo rast prihoda na drugim proizvodima.

 

 

Problem gospodina Hamida Pršeša, jeste što pod svaku cijenu želi da opstruiše rad privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., sa privrednim društvima u većinskom vlasništvu Vlade F BiH, nastojeći da ih stavi u potpuno isti ravan sa privrednim subjektima- kupcima, sa kojim privredno društvo „Unis Ginex“ d.d., posluje u inostranstvu.

 

 

Što ovaj Nadzorni odbor, ispred Vladinog kapitala neće dozvoliti, jer je primarna obaveza da obezbjedimo što uspješniju saradnju domaćih privrednih subjekata u namjenskoj industriji.

 

 

Netačni su dalji navodi i to:

 

 

Netransparentni sistem rada sa povezanim licima:
Da je ovaj navod Hamida Pršeša lažan, govori činjenica da je društvo izradilo potrebne podzakonske akte o radu sa povezanim licima, utvrdilo listu istog i Elaborat o istom pitanju sastavila Neovisna revizorska kuća , i isti podaci su dostupni gospodinu Hamidu Pršešu.

 

 

Ugovaranje transfernih cijena kojima se umanjuje profitabilnost društva:

 

Laž je da postoje takve cijene u poslovanju privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., što proizilazi iz Liste cijena koje je dostavio gospodin Hanid Pršeš. Cijene koje se daju domaćim proizvođačima su iste ili neznatno manje u odnosu na cijene koje dobivaju direktni konkurenti domaćim proizvođačima ( Igmanu, PTG Goražde ). A rizik i kriteriji koji utiču na formiranje cijena prema domaćim proizvođačima, su daleko manje složene i zahtjevne od kriterija koji utiču na formiranje cijena premo ino-dobavljačima. Primjer, cijena kapisle za pištoljsku municiju koja se daje privrednom društvu „PTG“ d.d. Goražde, koji je u istom krugu privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., je ista sa cijenom koja se daje privrednom društvu „Prvom Partizanu“ iz Srbije, a veća je od cijene koja se daje privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic. Ovo je klasični dokaz da Kadrija Kolić, nikada nije, niti utiče na politiku cijena.

 

 

Ovaj argument govori upravo o psihičkom poremećaju odnosa koji prati politiku formiranja poslovnog odnosa, a koju gaji gospodin Hamid Pršeš, prema domaćim proizvođačima iz oblasti namjenske industrije u BiH.

 

 

Sve investicije koje su rađene u privrednom društvu „Unis Ginex“ d.d., su bile na bazi plana poslovanja usvojenog u ranijem periodu 2015./2016.godine, kada smo imali trend rasta potražnje za proizvodima privrednog društva „Unis Ginex“ d.d..

 

 

Netačan je navod da je bio nezakonit izbor direktora društva. Po Hamidu Pršešu je nezakonit izbor direktora društva, zato što nije izabran za direktora Admir Badnjević , zet vlasnika privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, koji je inače poslovni partner gospodina Hamida Pršeša i njegov ortak u vlasničkoj strukturi u Privrednoj banci Sarajevo, i najveći pojedinačni dioničar ispred privatnog kapitala u privrednom društvu „Unis Ginex“ d.d..

 

 

A izbor ostalih izvršnih direktora je rezultirao da je za tehničkog direktora po dva javna poziva se prijavio samo gospodin Hasan Tafro, koji je jednoglasno izabran za izvršnog direktora ( ali interesantno je da je član ortačke grupe gospodina Hamida Pršeša, kršeći dobre poslovne običaje, vrbovao ranijeg izvršnog dirkektora za tehnička pitanja i još jednog inžinjera iz procesa proizvodnje i zaposlio kod sebe ).

 

 

Netransparentno ugovaranje visokih posredničkih provizija:

 

 

Poslovi ugovaranja i prodaje proizvoda su u isključivoj nadležnosti uprave društva, a prema informaciji koju smo dobili posrednička provozija je naplaćena samo po jednom ugovoru o isporuci proizvoda, i to iz cijene koju je posrednik dobio, a koju je platio kupac proizvoda i to iz razlike između prodajne cijen privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., i cijene koju je posrednik postigao prema kupcu.

 

 

Što se tiče nezakonite dodjele donacija sportskim klubovima širom BiH, Hamidu Pršešu smeta činjenica da kroz marketinške troškove privredno društvo „Unis Ginex“ d.d., sponzoriše rad sportskih klubova na području BPK Goražde, na kojim takmičenjima nastupaju prije svega djeca uposlenika privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., i radi se o najdominantnijim sportskim klubovima.
Netreba posebno naglašavati , da je opredjeljenje Vlade F BiH, da se podrži rad sportskih klubova i rad i razvoj mladih.

 

 

Što se tiče ostalih sportskih klubova kojima je privredno društvo „Unis Ginex“ d.d., pružio podršku, radi se o reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci, a poznato je da je riječ o najtrofejnijem sportskom kolektivu u BiH i jugoistočnoj Evropi.

 

 

Dok sam ja Kadrija Kolić , član Nadzornog odbora privrednog društva „Unis Ginex“ d.d.,, privredno društvo „Unis Ginex“ d.d., će jedan dio svojih planiranih marketinških sredstava trošiti na podršku sportskim klubovima u BPK i BiH – što je poseban javni i društveni interes.

 

 

Što se tiče ostalih navoda Hamida Pršeša, da sam nezakonito imenovan u Nadzorni odbor krajem 2016.godine, isti navod je potpuno neistinit i lažan, jer je prethodno nadležna Komisija, dala svoje mišljenje i rekla da zbog vlasništva u drugom privrednom društvu, nisam u sukobu interesa ili zakonskoj smetnji za imonovanje u Nadzorni odbor privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., ispred Vlade F BiH.

 

 

Laž je da PTG ima privilegovane cijene u odnosu na druge kupce.

 

 

Za mene kao privrednika je morbidna činjenica, da Hamid Pršeš smatra da domaći proizvođač, treba imati iste nabavne cijene kao direktni konkurentni iz inostranstva našim domaćim proizvođačima- vidi Listu cijena koju prilaže Hamid Pršeš.

 

 

Navodi Hamida Pršeša, za realizaciju razvojnog projekta proizvodnje metka 9 mm, koji je obuhvaćen strategijom razvoja privrednog društva „Unis Ginex“ d.d.,, također su netačno i lažno interpretirane.

 

 

Proizvodnje metka 9 mm, se u privrednom društvu „Unis Ginex“ d.d., odustalo prije nego je Kadrija Kolić imenovan za člana Nadzornog odbora privrednog društva „Unis Ginex“ d.d.,, a to iz razoga što se takvom projektu protivilo privredno društvo „ Igman Konjic“ d.d., koje je u većinskom Vladinom vlasništvu, koje je već tada , a i danas proizvodilo metak 9 mm.

 

 

PTG, proizvodi metak 9mm iz perioda rata , kao i prije nego što je usvojena strategija privrednog društva „Unis Ginex“ d.d..

 

 

Dakle, Kadrija Kolić nije pokretao bilo koje programe u privatnoj firmi , na štetu programa privrednog društva „Unis Ginex“ d.d..

 

 

Za Imenovanje Hasana Tafra, za izvršnog direktora za tehnička pitanja, došlo je nakon dva javna oglasa, na kojima se samo on pojavio za kandidata, a radi se o magistru mašinskih nauka prije rata, koji je bio generalni direktor dugo godina Pobjede u čijem je sastavu poslovao i privredno društvo „Unis Ginex“ d.d.,, i za imenovanje istog je glasao i sam Hamid Pršeš.

 

 

Kadrija Kolić nije učestvovao ni u jednoj odluci koja se tiče poslovanja privrednog društva „Unis Ginex“ d.d., ni sa jednim privrednim subjektom pa tako ni sa PTG.

 

 

Iz izloženog , jasno je da gospodin Hamid Pršeš koristi netačne argumente i proizvoljno tumači pozitivne propise iz njemu željenih razloga.

 

 

Ilidža, 15.06.2020.godine Kadrija Kolić

 

 

Dostavljeno putem e-maila i fax-a:

Vladi F BiH,

Ministarstvu energetike F BiH

Direkciji za namjensku industriju F BiH

Upravi društva,

Nadzornom odboru i Skupštini „Unis Ginex-a“ d.d.,

(149)

DEMANTIJ KADRIJE KOLIĆA: “Hamid Pršeš koristi netačne argumente i proizvoljno tumači pozitivne propise iz njemu željenih razloga”

About The Author
-